Statystyki
Home Up Wprowadzenie Jak w III świecie Tr.drogowy Kolej Statystyki

Home Up Spis treści

POLITYKA TRANSPORTOWA/ TRANSPORT POLICY/ VERKEHRSPOLITIK/ POLITIQUE DES TRANSPORTS

 

Statystyki

Statistics
Statistiken
Statistiques

 

Podziały intermodalne/ modal splits

oprac. Centrum Statystyki Kolejowej IRiPK

 

 

1. Transport paserski

 

 

Modal split w pasażerokilometrach:

 

Obliczenia dla 2001, w miliardach pasażerokilometrów, dane za GUS, UIC, StBA, IGKM.

79,9 %                    -Motoryzacja indywidualna 249,76 mld pasażerokilometrów*

5,82 %                    -Kolej 18,2 mld pasażerokilometrów (dane UIC)

9,91%                     -Transport samochodowy (autobusy PKS etc.) 30,99 mld pasażerokilometrów (dane GUS)

2,30%                     -Komunikacja miejska 7,20 mld pasażerokilometrów (obliczenia na podstawie IGKM)

2,05%                     -Transport lotniczy 6,41 mld pasażerokilometrów (dane GUS)

0,001%                   -Transport morski i śródl. 0,02 mld pasażerokilometrów (dane GUS)

suma 312,58 mld pasażerokilometrów

 

*- dane za 1999, obliczenia na podst. 178,4 mld wozokilometrów wg  Statistisches Jahrbuch 2002 fuer das Ausland (average transport distance/ średnia odległość przewozu 22 km, occupancy rate/ zajętość pojazdu 1,4 os/pojazd). Inne źródło podaje pracę przewozową 113.4 mld pasażerokm (za E.Menesem, ITS, ok. 1999).

 

 

 

Modal split w liczbie podróży:

 

Obliczenia dla 2001, w milionach pasażerów, za GUS, UIC, StBA, IGKM:
65,34%                   -Motoryzacja indywidualna 11 428 mln* ,

1,52%                     -Kolej 266,3 mln (dane UIC),
5,13%                     -Transport samochodowy (autobusy PKS etc.) 898,7 mln (dane GUS),

27,96%                   -Komunikacja miejska 4 890 mln (szacunki, za IGKM),

0,02%                     -Transport lotniczy 3,4 mln (dane GUS),

0,004%                   -Transport morski 0,7 mln (dane GUS),

0,009%                   -Transport wodny śr. 1,6 mln (dane GUS). 

suma : 17 miliardów 488,7 milionów pasażerów

 

* wzrost w wyniku spadku przewozów tr. zbiorowym, obliczenia na podst. Statistisches Jahrbuch 2002 fuer das Ausland, dane za 1999 oraz GUS.

 

 

 

Obliczenia dla 2000, w milionach pasażerów, dane za GUS, UIC, StBA, IGKM:
64,66 %,                 11 352,7 mln*- motoryzacja indywidualna

1,66%,                    292 mln- kolej (dane UIC),
5,43%                     954,5 mln- sam.kom.zbiorowa (autobusy typu PKS),

28,21%                   4 954 mln- komunikacja miejska (dane IGKM)

0,016%                   2.8 mln- tr. lotniczy,

0,003%                   0.6 mln- tr. morski,

0,006%                   1.2 mln- tr. wodny śr.

suma: 17 miliardów 557,8 mln podróżnych

 

* obliczenia na podst. Statistisches Jahrbuch 2002 fuer das Ausland, dane za 1999

 

2. Transport towarów

 

Praca przewozowa transportu samochodowego w krajach porównywalnych z Polską wyniosła:

- w Hiszpanii (2000) 106 954 milionów tonokilometrów w ruchu wewnętrznym oraz 41 762 mln ton w ruchu międzynarodowym.

- w Republice Federalnej Niemiec (2000) 226 520 mln tonokilometrów w ruchu wewnętrznym oraz 49414 mln ton w ruchu międzynarodowym.

W Polsce, według szacunkowych danych, praca przewozowa transportu samochodowego wyniosła

 101 950 mln tonokilometrów, z czego transportem samochodowym zarobkowym wykonano około 49 000 mln tonokilometrów.  Kolej wykonała 47913 milionów tonokilometrów w roku 2001. Udział kolei w przewozach towarowych spadł z 67,4 % rynku w roku 1988 do poziomu 7, 9 % wg przewiezionych ton towarów.  Sumując dane statystyczne sektora transportu, otrzymano przewozy w wysokości 2093 mln ton dla roku 2001 oraz 2015.5 miliony przewiezionych ładunków w roku 2002. 

 

Modal split w tysiącach ton  dla roku 2001

Obliczenia dla 2001, w tysiącach ton, dane za GUS

W tysiącach ton:

70,6%                     -Transport samochodowy bez zarobkowego: 1477560  tysięcy ton*

17,7%                     -Transport zarobkowy samochodowy: 370575 tysięcy ton

7,97%                     -Transport kolejowy: 166856 tysięcy ton

2,16%                     -Transport rurociągowy: 45301 tysięcy ton

1,07%                     -Transport morski: 22426 tysięcy ton

0,49%                     -Transport wodny śródl.: 10255 tysięcy ton

0,01%                     -Transport lotniczy: 27 tysięcy ton

suma ogółem: 2093 mln ton

 

* dane częściowo szacunkowe, obliczono na podst. danych GUS + dane wynikające z różnicy pracy przewozowej 1990-2001+ inne obliczenia (za Statistisches Jahrbuch 2002 fuer das Ausland).

 

3. Praca przewozowa i ruch

 

Drastyczne dysproporcje pojawiły się w pracy przewozowej gałęzi transportu. Zdecydowana większość ruchu (99.8 %) odbywa się drogami, transport szynowy ma zaledwie 0,2 % udziału w ruchu. Transport samochodowy wykonał w 1999 roku 178 400 milionów wozokilometrów, wraz z motoryzacją indywidualną. Praca przewozowa komunikacji miejskiej to 841 mln wozokilometrów (2001). Koleje wykonały 266.8 milionów pociągokilometrów (dane UIC za rok 2000). Ilostan taboru samochodowego wynosi 12 mln 571 tys. sztuk, poziom motoryzacji wynosi 260 pojazdów na 1000 ludności. Aż 1800 km dróg krajowych jest mocno przeciążonych, ruch na nich przekracza 10 tys. pojazdów na dobę.

 

 

Materiały źródłowe

(1) Railway Statistics, Synopsis 2001, Union Int. des Chemins de fer, Paris 2001

(2) Statistisches Jahrbuch 2002 fuer das Ausland, Statistisches Bundesamt, Berlin 2002

(3) Statistisches Jahrbuch 2002 fuer die BRD, Statistisches Bundesamt, Berlin 2002

(4) Rocznik Statystyczny GUS 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002

 

Opracował Adam Fularz, Centrum Statystyki Kolejowej, tel. 0 604 44 36 23

   

Dane statystyczne GUS międzynarodowe porównanie

Zobacz

 

Podróże w mieście wg środka transportu (modal split).

 Zobacz

 

 

Home ] Up ]

Send mail to fularz(at)go2.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei
Last modified: maja 01, 2003